alt
Αποτέλεσμα εικόνας για Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)
 

Να εξηγήσουμε τον ρόλο του αίματος στην καθημερινότητά μας. Κι ας ξεκινήσουμε πρώτα απο τα... 
Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)   Η πρωταρχική λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων είναι:
η καταπολέμηση των λοιμώξεων μέσω της επίθεσης και της καταστροφής επιβλαβών ξένων ουσιών.
Διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες:

·         τα ουδετερόφιλα,

·             τα λεμφοκύτταρα,

·         τα βασεόφιλα,

·         τα ηωσινόφιλα και

·         τα μονοκύτταρα.

Στο αίμα οι πέντε τύποι των λευκών αιμοσφαιρίων ,είναι παρόντες σε σχετικά σταθερές αναλογίες που μεταβάλλονται περιστασιακά ανάλογα με το τί συμβαίνει στον οργανισμό.Έτσι μια λοίμωξη μπορεί να επάγει την παραγωγή ουδετερόφιλων σε μεγάλη συγκέντρωση ώστε να καταπολεμηθεί ο βακτηριδιακός εισβολέας.


alt
Στις αλλεργίες παράγεται μεγάλος αριθμός ηωσινόφιλων που απελευθερώνουν συγκεκριμένα χημικά (αντι- ισταμίνες) για να ελαχιστοποιήσουν την αλλεργική αντίδραση.Τα λεμφοκύτταρα επάγονται ώστε να παράγουν ανοσοσφαιρίνες δηλαδή αντισώματα.Σε παθολογικές καταστάσεις, όπως στη λευχαιμία, ανώμαλα και άωρα λευκά αιμοσφαίρια που είναι οι βλάστες ή  βλαστοκύτταρα.. πολλαπλασιάζονται ταχύτατα αυξάνοντας τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων σε μικρό χρονικό διάστημα.alt

ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ (RBC)   

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια  είναι κύτταρα με ελαφρά κόκκινο χρώμα και έχουν τη μορφή δισκίων που έχουν πιεστεί στο κέντρο,είναι δηλαδή αμφίκοιλαΕίναι γεμάτα από την αιμοσφαιρίνη, την πρωτείνη που μεταφέρει το οξυγόνο σε όλο το σώμα.Η γενική αίματος μας δίνει πληροφορίες για το εάν ο οργανισμός έχει αρκετά ερυθρά αιμοσφαίρια  και εάν ο πληθυσμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ο φυσιολογικός.Σε φυσιολογικές καταστάσεις τα ερυθρά αιμοσφαίρια  έχουν όλα το ίδιο μέγεθος και σχήμα.altΑλλαγές παρατηρούνται :

·        σε έλλειψη της βιταμίνης Β12

·        φυλικού οξέως,και σε

·        έλλειψη σιδήρου .

Όταν σε ένα άτομο τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν το  φυσιολογικό μέγεθος και σχήμα αλλά είναι.. λιγοτερα στον αριθμό,τότε λέμε ότι έχει αναιμία και μπορεί να παρουσιάζει συμπτώματα κούρασης και αδυναμίας.Πιο σπάνια συμβαίνει η αντίθετη περίπτωση, να κυκλοφορούν δηλαδή στο αίμα πολύ περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια  , οπότε μιλάμε για ερυθραιμία ή ερυθροκυττάρωση.Σε ακραίες περιπτώσεις αυτό καταλήγει σε παρεμπόδιση της φυσιολογικής ροής του αίματος δια μέσου των αρτηριών και φλεβών.   

Ας δούμε τώρα τα τόσο σημαντικά και άγνωστα στους πολλούς..


Αιμοπετάλια 
alt


Τα αιμοπετάλια αποτελούν ειδικά κυτταρικά τμήματα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πήξη του αίματος.Ασθενής που δεν έχει αρκετά αιμοπετάλια, έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία  και μελάνιασμα.Στη γενική αίματος μετράμε τον αριθμό και το μέγεθος των αιμοπεταλίων.Σε κάποιες καταστάσεις ορισμένοι παρουσιάζουν γιγάντια αιμοπετάλια ή συσσώρευση αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αξιόπιστη καταμέτρησή τους στο μηχάνημα. Στη περίπτωση αυτή χρησιμεύει η εξέταση με το επίχρισμα περιφερικού αίματος.    

  


Αποτέλεσμα εικόνας για Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)     
 Λευκοκυτταρικός τύπος: 

διαχωρίζει τις κατηγορίες των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) που είναι παρόντα.Κάθε τύπος λευκών αιμοσφαιρίων παίζει το δικό του ιδιαίτερο ρόλο στην προστασία του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις.Με τον λευκοκυτταρικό τύπο γίνεται η διαφορική κατάταξη των λευκών αιμοσφαιρίων σε κάθε κατηγορία.Διακρίνονται πέντε κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων:

·                τα ουδετερόφιλα , που είναι γνωστά και ως ραβδοπύρηνα,

·         τα πολυμορφοπύρηνα και

·         τα κοκκιοκύτταρα,

·         τα λεμφοκύτταρα,

·         τα μονοπύρηνα,

·         τα ηωσινόφιλα καιτα βασεόφιλα.


Τόσο η αύξηση όσο και η ελάττωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων υποδεικνύουν πιθανές ανωμαλίες ή διαταραχές.  
Μέτρηση της ποσότητας της αιμοσφαιρίνης που αποτελεί την κύρια πρωτείνη για τη μεταφορά του οξυγόνου.
 
Αιματοκρίτης μετράει το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων  ανά μονάδα όγκου αίματος.  

Μέτρηση του πλήθους των αιμοπεταλίων  ανά μονάδα όγκου αίματος.Ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) είναι ο υπολογισμός του μέσου μεγέθους των αιμοπεταλίων, όπως υπολογίζεται από το μηχάνημα. Τα νέα αιμοπετάλια είναι μεγαλύτερα σε μέγεθοςμε αποτέλεσμα να προκύπτει μεγάλο MPV στη περίπτωση παραγωγής αυξημένου αριθμού αιμοπεταλίων.

alt


 

 Η τιμή του MPV  δίδει πληροφορίες στον Ιατρό σχετικάμε την παραγωγή αιμοπεταλίων στο μυελό των οστών. 
Ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV) είναι η μέτρηση του μέσου μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων.·
Υψηλή τιμή MCV σημαίνει ότι τα  ερυθρά αιμοσφαιρια έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από το φυσιολογικό (μακροκυτταρικά) πιθανά λόγω έλλειψης της βιταμίνης Β12.
Χαμηλή τιμή MCV σημαίνει ότι τα  RBC έχουν μικρότερο μέγεθος (μικροκυτταρικά) από το φυσιολογικό, πιθανά λόγω σιδηροπενικής αναιμίας ή θαλασσαιμίας.  
Η μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) είναι ο υπολογισμός της μέσης ποσότητας της αιμοσφαιρίνης
που περιέχει ένα ερυθροκύτταρο.Τα μακροκυτταρικά ερυθροκύτταρα είναι μεγάλα και ως εκ τούτου τείνουν να έχουν μεγαλύτερο MCH, ενώ τα μικροκυτταρικά ερυθροκύτταρα τείνουν να έχουν 
μικρότερη τιμή MCH  Ως μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) χαρακτηρίζεται ο υπολογισμός της μέσης συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης που περιέχεται σε ένα ερυθροκύτταρο.
Χαμηλές τιμές MCHC απαντώνται σε καταστάσεις όπου η αιμοσφαιρίνη αραιώνεται «ανώμαλα» μέσα στο ερυθρό αιμοσφαίριο,όπως στη σιδηροπενική αναιμία και στη θαλασσαιμία.Υψηλές τιμές  MCHC σε ασθενείς με εγκαύματα καικληρονομική σφαιροκυττάρωση, μία σχετικά σπάνια συγγενή διαταραχή 

Η κατανομή του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) είναι ο υπολογισμός της ποικιλίας στο μέγεθος των RBC.Σε ορισμένες κακοήθεις αναιμίες η έκταση της ποικιλίας στο μέγεθος των RBC (ανισοκυττάρωση) σε συνδυασμό με την ποικιλία στο σχήμα- ποικιλοκυττάρωση συντελεί στην αύξηση του RDW
alt


       


Εάν ένας ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα κούρασης, αδυναμίας ή έχει λοίμωξη, φλεγμονή, αιμορραγία ή μελανιάσματα, τότε η γενική αίματος μπορεί να βοηθήσει τον Ιατρό του στη διάγνωση.Σημαντικά αυξημένα WBC επιβεβαιώνουν τη παρουσία λοίμωξης και καθοδηγούν την περαιτέρωδιερεύνηση για την ταυτοποίηση της υποκείμενης αιτίας.Όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μειωμένα (αναιμία) απαιτείται και η μελέτη του μεγέθους και του σχήματος τους για να μπορεί κανείς να προσδιορίσει την αιτία: οφείλεται σε μείωση της παραγωγής, σε αύξηση της καταστροφής... ή σε αύξηση της απώλειας των RBC.
alt
Ο αριθμός των αιμοπεταλίων που είναι χαμηλός ή υπερβολικά μεγάλος πιθανά εξηγεί μια μεγάλη αιμορραγία ή θρόμβωση ή να συνδέεται και με ασθένεια στο μυελό των οστών (λευχαιμία).  alt 

Πολλές καταστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή την ελάττωση σε κάποιον από τους κυτταρικούς πληθυσμούς του αίματος.Ορισμένες απαιτούν θεραπεία, ενώ άλλες αποκαθίστανται από μόνες τους.Ορισμένες ασθένειες όπως ο καρκίνος (και η αντιμετώπισή του με χημειοθεραπεία), μεταβάλλουν την παραγωγή κυττάρων από το μυελό των οστών 

και είτε αυξάνουν την παραγωγή της μιας κατηγορίας σε βάρος των υπολοίπων είτε ελαττώνουν τη συνολική παραγωγή.

Κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα μειώνουν των αριθμό των WBC, ενώ ακόμη και έλλειψη σε βιταμίνες ή ιχνοστοιχεία μπορεί να προκαλέσει αναιμία.


Αυτή είναι μια γενική ενημέρωση για το τί ακριβώς αντιπροσωπεύει μια  γενική εξέταση αίματος. 

Και μια συμβουλή, μην σας πιάνει άγχος με τις εξετάσεις γενικά. 
alt


Αρκεί μια ισορροπημένη ζωή και διατροφή, και όλα πάνε μια χαρά.Ούτε να κάνουμε εξετάσεις καθε λίγο.

Και δεν...ενοχλουμε τον ταλαιπωρο συζυγο μας ( οι γυναικες).